Saints

karaikaaalammaiyaar

Karaikkal Ammaiyar

thirumoolar

Thirumoolar

She is one of the three women amongst the 63 Nayanmars. She is the first one to identify the God and described to be as sparkling light to the world. She probably lived during the 6th Century and was known to be as great devotee of Lord Shiva. She introduced the worship of Lord Nataraja to the Tamilnadu. Hence she is portrayed as to be the great asset in the philosophical history.

ஒருபால் உலகளந்த மாலவனாம்; மற்றை
ஒருபால் உலகளந்த மாலவனாம்; மற்றை
ஒருபால் உமையவளாம் என்றால் – இருபாலும்
நின்னுருவ மாக நிறந்தெரிய மாட்டோமால்
நின்னுருவோ மின்னுருவோ நேர்ந்து.

KaraikaaalAmmaiyaar Puraanam – காரைக்கால் அம்மையார் புராணம்

இறவாத இன்ப அன்பு வேண்டிப்பின் வேண்டு கின்றார்
பிறவாமை வேண்டும் மீண்டும் பிறப்புண்டேல் உன்னை என்றும்
மறவாமை வேண்டும் இன்னும் வேண்டும்நான் மகிழ்ந்து பாடி
அறவாநீ ஆடும் போதுன் அடியின்கீழ் இருக்க என்றார்.

ThiruMandhiram – அற்புதத் திருவந்தாதி

He is one amongst the 63 Nayanmars and also considered to be one of the 18 Siddhars. He is a northern Siva yogi who has excellent skills in the yoga and meditation. He realized the body is not the one to be preseved after he transmigrated into the dead body and revived Mulan with new waves and aura around him. He is the first one to speak about the basic Saiva Siddhantha principles in his Upadesam.

ஒன்றவன் தானே இரண்டவன் இன்னருள்
நின்றனன் மூன்றினுள் நான்குணர்ந்தான் ஐந்து
வென்றனன் ஆறு விரிந்தனன் ஏழும்பர்ச்
சென்றனன் தானிருந் தானுணர்ந் தேட்டே.

விண்ணின்று இழிந்து வினைக்கு ஈடாய் மெய்கொண்டு
தண் நின்ற தாளைத் தலைக் காவல் முன் வைத்து
உள் நின்று உருக்கி ஓர் ஒப்பு இலா ஆனந்தக்
கண் நின்று காட்டிக் களிம்பு அறுத்தானே.

அன்பும் சிவமும் இரண்டு என்பர் அறிவிலார்
அன்பே சிவமாவது ஆரும் அறிகிலார்
அன்பே சிவமாவது ஆரும் அறிந்தபின்
அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந் தாரே.

ThiruMandhiram – திருமந்திரம்
tholkaapiyar

Tholkaapiyar

8

Hovvaiyaar

.

Tholkaapiam was know to be written by Tholkaapiyar. Tholkaapiam is the earliest extant work of Tamil literature. It deals with orthography, phonology, morphology, semantics, prosody and the subject matter of literature. The principles of God can be derived from his words as well in which he explains the nature of language.

ஒன்றே வேறே என்றிரு பால்வயின்
ஒன்றி யுயர்ந்த பால தாணையின்
ஒத்த கிழவனும் கிழத்தியும் காண்ப
மிக்கோ னாயினும் கடிவரை யின்றே.

நிலந்தீ நீர்வளி விசும்போ டைந்தும்
கலந்த மயக்கம் உலக மாதலின்
இருதிணை ஐம்பால் இயல்நெறி வழாஅமைத்
திரிவில் சொல்லொடு தழாஅல் வேண்டும்.

Tholkaapiam – தொல்காப்பியம்

Hovvaiyaar was one of the prominent woman poet who was active during Sangam period of Tamil literature. was know to be written by Tholkaapiyar. Aaathichoodi, KondraiVendhan, Nalvazhi, Moodhurai, Moodhurai, Gnanakural, Vinayagar Agaval and Naalu Kodi Paadalgal are the famous works which has intense depth in meaning to enlighten our life. Nalvazhi is one of the epitome in her works.

புண்ணியம் ஆம் பாவம் போம் போன நாள் செய்த அவை
மண்ணில் பிறந்தார்க்கு வைத்த பொருள்- எண்ணுங்கால்
ஈதொழிய வேறில்லை; எச்சமயத்தார் சொல்லும்
தீதொழிய நன்மை செயல்.

தேவர் குறளும் திருநான் மறைமுடிவும்
மூவர் தமிழும் முனிமொழியும் – கோவை
திருவா சகமும் திருமூலர் சொல்லும்
ஒருவாசகம் என்று உணர்.

NalVazhi – நல்வழி
thiruvalluvar1

Thiruvalluvar

Thiruvalluvar is celebrated as Tamil poet and philosopher whose contribution to Tamil Literature is the Thirukkural , a work on ethics. It is believed he was born in Mylapore, Chennai in Tamilnadu. Thirukkural is a classic Tamil Sangam Literature consists of 1330 couplets or kurals. It is structured into 133 chapters each containing 10 couplets. These chapteres were grouped into Three sections namely Aram, Porul and Inbam.

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு.

நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றும்தன்
உண்மை அறிவே மிகும்.

குடம்பை தனித்துஒழியப் புள்பறந் தற்றே
உடம்பொடு உயிரிடை நட்பு.

தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்று அல்லார்
அவம் செய்வார் ஆசையுள் பட்டு.

அன்போடு இயைந்த வழக்கென்ப ஆருயிர்க்கு
என்போடு இயைந்த தொடர்பு.

அடுத்தது காட்டும் பளிங்குபோல் நெஞ்சம்
கடுத்தது காட்டும் முகம்.

அறம் போலும் கூர்மையரேனும் மரம் போல்வர்
மக்கட்பண்பு இல்லா தவர்.

இனையர் இவரெமக்கு இன்னம்யாம் என்று
புனையினும் புல்லென்னும் நட்பு.

அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான்
கேடும் நினைக்கப் படும்.

இரந்தும் உயிர்வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து
கெடுக உலகியற்றி யான்.

மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தறன்
ஆகுல நீர பிற.

நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம்புரிந்த
தன்மையான் ஆளப் படும்.

நன்றாற்றல் உள்ளும் தவறுண்டு அவரவர்
பண்பறிந்து ஆற்றாக் கடை.

பேதைமை என்பதொன்று யாதெனின் ஏதங்கொண்டு
ஊதியம் போக விடல்.

பொய்மையும் வாய்மை இடத்த புரை தீர்ந்த
நன்மை பயக்கும் எனின்.

அறன் எனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்
பிறன்பழிப்ப தில்லாயின் நன்று.

காமம் வெகுளி மயக்கம் இவ்முன்றன்
நாமம் கெடக்கெடும் நோய்.

மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர்அதன்
செவ்வி தலைப்படு வார்.

ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கின்பம்
கூடி முயங்கப் பெறின்.

Thirukkural – திருக்குறள்